Tárkányi Béla könyvtár és Művelődési ház

Intézményvezető:
Gábor Istvánné

Cím: 4069 Egyek, Hunyadi u. 48/F.
Telefon: +36/52-579-004

E-mail: tarkanyi.bela.konyvtar@gmail.com
Web: http://www.konyvtar.egyek.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfő: zárva
Kedd: 8:00 – 17:00
Szerda: 8:00 – 17:00
Csütörtök: 8:00 – 17:00
Péntek: 12:00 – 20:00
Szombat: zárva
Vasárnap: zárva


Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet

Művelődési ház és könyvtár vezetője (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:          Határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:                                                 Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                             A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:                                                Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
                                                                                      4069 Egyek, Hunyadi u. 48/F.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nagyközségi könyvtár és művelődési ház szakmai vezetése, az önállóan működő költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszony lesz, így a bérezés és személyi juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, belső szabályok, munkáltatói döntések, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései az irányadók. Kérjük a bérezésre és személyi juttatásokra vonatkozó igény pályázatban történő megjelölését.

Pályázati feltételek:

 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 5. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség, továbbá a végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett VAGY
 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. számú melléklete 9. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, valamint a végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolása, ennek hiányában az igazgatói munkakör betöltésének kezdeti időpontját követő 2 éven belül a képzés elvégzésére vonatkozó kötelezettségvállalás vagy a 4. § (2) bekezdése szerint a képzés elvégzésének kötelezettsége alóli mentesség igazolása.
 • Cselekvőképes magyar állampolgár,
 • Büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat
 • szakirányú tanfolyamok
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza.
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program.
 • Végzettség, szakképzettség hitelt érdemlő igazolása.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről.
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését tanúsító okirat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó – amennyiben a képzést még nem végezte el – nyilatkozata arról, hogy az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi, a képzés elvégzését igazoló okiratot bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 4 § (1) – (2) bekezdésére.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt.
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024.02.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.01.15.  12:00-ig

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, Egyek Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4069 Egyek, Fő u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálatát követően a könyvtárvezető személyéről a képviselő-testület dönt, az Pénzügyi és ügyrendi Bizottság javaslatára.

A pályázat elbírálásának módja: a képviselő-testületi ülést megelőzően a pályázatokat az Pénzügyi és ügyrendi Bizottság bontja fel, jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók adatait, megállapítja, hogy azok a kiírásnak megfelelnek-e, továbbá véleményezi azokat. Döntést a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő testületi ülésen hozza meg.

A könyvtárvezetői megbízás határozott időtartamra szól, három hónapos próbaidő kikötésével. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak meg nem felelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja, és nem értékeli.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat határidő lejártát követő következő képviselő-testületi ülés napja

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • Egyek Nagyközség Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.egyek.hu)
 • Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának hirdetőtáblája
 • Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház honlapja (egyek.hu/tarkanyi-bela-konyvtar-es-muvelodesi-haz/)

A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2023.12. 06.


KT_teli_zaras

Zarva

2022. május 9-én (vasárnap) Gyermeknap alkalmából, a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési ház szeretettel vár minden gyermeket


Egyek Nagyközség Önkormányzata meghirdeti “A legszebb konyhakertek” programot

Jelentkezési lap letöltése itt…