Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelye - Egyek Nagyközség

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Egyeki telephelye

Intézmények

Telefonszám:

+36 52 378 019

Fax:

E-mail:

Honlap:

Típus:

Egészségügyi intézmény

Nyitvatartás:

Leírás:

Idősek Otthon egységvezető: Peruska Jánosné

Településünkön 1969. július 11. óta működik a szociális ellátás. Kezdetben önként vállalt alap ellátási formában az idősek klubja, a házi gondozó szolgálat és a szociális étkeztetés működött.
1978 szeptemberétől egyesített szociális intézményként "öregek napközi otthona" néven működött tovább.

1982-től bővült a szociális szolgáltatás, 14 fő részére átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény jött létre, a Szállást Biztosító Idősek Klubjaként.
2003. október 2-tól egy integrált szervezeti formában a Gondozási központot hozta létre önkormányzatunk, melynek fenntartója továbbra is Egyek Nagyközség Önkormányzata.
Az intézmény székhelye és egyben telephelye Egyek, Tisza út 6 szám.
A jelenlegi épületbe 1995-ben költözött, majd 2000-ben egy új épületszárnnyal bővült az intézmény.

Ezen belül működik:

Alapellátás:

 • étkeztetés

 • házi segítségnyújtás

 • idősek klubja


Szakosított ellátás:

 • idősek otthona


Ezen feladatokon túlmenően még gondoskodik az ellátási területén jelentkező igények felméréséről, a gondozás megszervezéséről, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítéséről.

Étkeztetés:
Az étkeztetés az ellátást igénybevevő szükségletének megfelelően megszervezhető az étel

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással

 • elvitelének lehetővé tételével

 • lakásra szállításával.

Igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon is biztosítva van az étkeztetés. Ezen szolgáltatást 5 fő veszi igénybe.

Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás ellátja azokat a működési területén élő

 • időskorú személyeket, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.

 • pszichiátriai betegeket, fogyatékos személyeket, valamint

 • szenvedélybetegeket, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.

 • egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeket, akik ezt az ellátási formát igénylik.

 • személyeket, akik a rehabilitációt követően saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.


A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység:

 • segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása

 • alapvető ápolási-gondozási feladatok ellátása

 • segítségnyújtás a higiénia megtartásában

 • közreműködés az ellátást igénybevevő háztartásának vitelében

 • környezettel való kapcsolattartás.

A házi segítségnyújtást 4 fő veszi igénybe.

Idősek klubja:
Intézményünk elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni intézményi tartózkodásra. Az intézmény az ellátást igénybevevők részére szervez szociális, egészségügyi, mentális állapotuknak megfelelően a napi élettevékenységet segítő közösségi szolgáltatásokat:

 • igény szerinti meleg étel biztosítása

 • szabadidős programok szervezése

 • lehetőség nyújtása a társas, baráti kapcsolatok kialakítására

 • lakókörnyezettel való kapcsolatok ápolása

 • egészségügyi ellátás megszervezése

 • hivatalos ügyek intézésének segítése.


Idősek otthona:
A gondozási központ keretében 25 férőhelyes bentlakásos intézmény működik, az intézmény kihasználtsága 100%-os. A gondozottak Egyek közigazgatási területén élő lakosokból kerülnek ki. Elképzeléseink szerint pályázat segítségével bővíteni szeretnénk ezen intézényt. A bentlakásos intézmény az ellátást igénybevevő részére teljes körű ellátást biztosít, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl minimálisan magába foglalja az ellátottak legalább napi háromszori étkeztetését, személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat, az egészségi állapotuknak megfelelően orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüggő gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásukat (a mindenkori jogszabályi előírások figyelembe vételével).


Az intézmény a következő szolgáltatásokat biztosítja az ellátást igénybevevők részére:

 • a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,

 • ápolási, gondozási feladatok ellátása,

 • napi háromszori étkezés biztosítása,

 • ruházattal és textíliával való ellátás,

 • a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása,

 • mentálhigiénés ellátás biztosítása

 • a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás

 • a lakó ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása,

 • megszervezi az ellátottak intézményen belüli foglalkoztatását.


Az intézmény ellátottjai a szociális törvényben meghatározottak szerint:

 • azok a nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint

 • azok a 18. életévüket betöltött személyek, akik betegségük miatt nem tudnak önmagukról gondoskodni.


A feladatokat, azok jellegének megfelelően naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény, illetve az ápoló megítélése szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.

Az intézmény fenntartója 2007. május 1-től a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Közponja.

Cím:

4069 Egyek, Tisza u. 6.

 

© 2012. Egyek

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz